WMO 

'De Kanteling en het keukentafelgesprek'

WMO staat voor de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Dit wordt ook wel  'De Kanteling' genoemd.
Er moet namelijk gekanteld worden van oude naar nieuwe wetgeving.
Was het in het verleden zo dat zorg geregeld werd vanuit de AWBZ,  (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), nu is die geregeld via de WMO en de WLZ (Wet Langdurig Zorg).

De WMO is bij uitstek een wetgeving die consulenten in een gemeente een instrument geeft om via een 'verstrekking of voorziening' ondersteuning, begeleiding, zorg  of hulpmiddelen aan te bieden.
Om dit goed te kunnen doen , wordt de gehele persoonlijke situatie van diegene die aanspraak wil doen op een voorziening doorgelicht.
Die persoonlijke situatie wordt in kaart gebracht tijdens een zogenaamd  'keukentafelgesprek'.
Naast de zorgvrager kan daarbij een ander persoon aanwezig zijn als ondersteuner. Dat mag een familielid, Mantelzorgondersteuner of een door de gemeente aangewezen persoon zijn. Ook kan METSJING geraadpleegd worden.

In het keukentafelgesprek wordt gekeken wie wat kan doen in de situatie van de zorgvraag.
Het is essentieel dat de consulent een houding in het gesprek heeft die de burger in staat stelt zelf zijn probleem in kaart te brengen en daar eigen oplossingen bij te zoeken.
Te strakke richtlijnen leiden af van de vraag van de burger. Het belangrijkste bij het keukentafelgesprek is niet de keukentafel maar de attitude van de WMOconsulent.
Een gespreksvoerder moet goed kunnen luisteren, uitstekend gesprekken kunnen voeren, beschikken over empathie en kunnen doorvragen.
(Bron: WMO consulent Bestuursacademie)

Op basis van dit gesprek en de verslaglegging hiervan, kan de zorgvrager een AANVRAAG indienen bij de WMO, bij de gemeente van toepassing.
Het geheel doorlopen van deze procedure kost circa acht weken.
Ik ben beschikbaar om u ter zijde te staan bij een keukentafelgesprek, of de aanvraag van een herindicatie. Ook kan er tijdens of voor een verhuizing contact gelegd worden met mij om de WMO zaken te behartigen tijdens een verhuizing, zie Lekker aan Kant.

Tevens ben ik inhuurbaar voor zorginstellingen en gemeentes.